Business control

Arbetar verksamhetsnära med den fria analysen.

Arbetet är en hel del framåtriktat med budget, prognos, affärsplan och variansanalyser. Vanligtvis används en modell där ledning- och styrelse sätter upp övergripande mål som bryts ned i organisationen där Business Control lotsar företagets ledare till måluppfyllnad.

En annan del av uppdraget är att kritiskt granska och utmana organisationen baserat på analyser av det ekonomiska resultatet. I många organisationer skapar Business Control rapporter av olika slag som innehåller jämförelser av resultat, nyckeltal m.m. För att förstå affärsutvecklingen och kunna stötta CFO, ledningsgrupp och styrelse med rätt beslutsunderlag krävs djupgående insikter i resultatdrivare. Samt att man levererar de förutsättningar och organisatoriska förmågor som behövs för att arbeta insiktsdrivet.

Viktigt är att kunna vaska fram det verkliga resultatet rensat från t.ex. valutaeffekter, säsongsvariationer, engångskostnader och effekter av organisationsförändringar – och andra faktorer som stör jämförelser mellan olika perioder. Många gånger skapas ad hoc analyser med syfte att förstå specifika frågor i takt med att affären stöter på utmaningar eller möjligheter.

På senare år har digitalisering och datadriven analys (med stöd av BI, AI, Big Data) blivit en viktig del i arbetet på Business Control. Den utvecklingen har drivit och format organisationers arbete med intäktsmodeller, affärsmodeller och strategier. Men även praktiskt för att underbygga analyser och skapa tydliga insikter. Det senare sker numer ofta med stöd av kollegor inom Data Science och Statistics. De fysiska drivarna såsom volym- och prisutveckling, förväntad beläggningsgrad och valuta ställs upp som centrala antaganden och vävs in i den ekonomiska planeringen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Addedo har bred kompetens inom planning & analytics där verktyg och processer för affärsplanering byggs upp från grunden. Vi har stor erfarenhet av konsultation inom området, när kunder behöver vassare verktyg för att kunna planera effektivt. Erbjudandet innefattar allt från system för datainsamling till konsoliderade rapporter med visualisering av den ekonomiska utvecklingen. Vi säkerställer värderealisering och hjälper våra kunder att bli smartare av egen kraft.

Planning och Analytics – roadmap samt implementation– säkerställa att den tekniska lösningen matchar dagens och morgondagens ekonomi- och styrmodell. Men även de strategiska målen och operativa KPI:er, de arbetssätt samt organisering som krävs för att nå målen.

Organisering – utveckling av nuvarande kompetenser, arbetssätt och organisation samt etablering av nya planerings- och analysfunktioner.

Meny