Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Financial control

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Brett och stort ansvar med fokus på redovisning

Financial Control-funktionen är främst legalt och redovisningsorienterad. Man fokuserar på historia och nutid. Mycket av arbetet handlar om att tillse att siffror rapporteras och stäms av. Man rapporterar resultat och måluppfyllnad när det gäller finansiella aktiviteter. Ofta i form av de traditionella räkningarna tillsammans med nyckeltal. Man bidrar till ledningsrapporten och gör bokslut. Mycket av informationen hämtas från redovisningen.

Bokslutsprocessen innebär ofta flera moment för Financial Control, utöver den löpande redovisningen. Avstämning av balanskonton, upprättandet av årsredovisning och inkomstdeklaration är några av de uppgifter som ska skötas. Korta deadlines för rapportering av bokslut och skatter. Kostnadskontroll och säkerställande att redovisningslagar följs är ytterligare lager av utmaningar.

Även arbetsuppgifter av mer analytisk karaktär är vanligt förekommande så som analys av den finansiella positionen och resultatet. Det är främst analysen som skiljer redovisningsekonomen från Financial (och Group) Controllern. Gemensamt är att controllern (oavsett business eller financial control) ska ställa diagnos på hur styrningen ska ske och komma med förslag och argumentera för dessa. Sedan hanterar controllern styrningens processer och hjälper ledningen att följa utvecklingen. Beroende på storlek på företaget kan arbetsuppgifterna variera. Det är inte ovanligt att en Financial (och Group) Controller tar ett mer verksamhetsnära ansvar hos något mindre koncerner.

Ekonomiavdelningar kan se olika ut beroende på företagets affärsmodell och storlek. I större bolag och i koncerner är det oftast mer skilda uppgifter mellan de olika rollerna på ekonomiavdelningen, exempelvis är det vanligt att skilja mellan Redovisningsekonom, Business Controller, Financial och Group Controller samt Ekonomichef och CFO. I större bolag eller koncerner där ansvaret är uppdelat och rollerna väldefinierade brukar CFOn anta en mer strategisk roll och arbetar i regel inte operativt.

Arbetet på Financial Control kommer med ett stort ansvar. Funktionen och individen ska vara uppdaterad kring regelverk och arbeta enligt god redovisningssed, samtidigt som denne ska förstå företagets finansiella situation. Förmågan att kunna översätta redovisningen till ledning och styrelse, som inte nödvändigtvis har ekonomisk bakgrund är av stor vikt i rollen. Vidare är det viktigt att man har ett dynamiskt tankesätt och förmågan att kunna anpassa sig till olika situationer och arbetsflöden.

Dagens föränderliga samhälle där fokus ligger på nerskalade ekonomiavdelningar, digitalisering och regelefterlevnad medför ett större ansvar än någonsin för Financial Control. Förmågan att förstå och analysera sin organisation och siffror blir allt viktigare. För att det ska bli möjligt krävs det att bokslutsprocessen sker friktionsfritt med automatiserade flöden som ersätter manuell handpåläggning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Dom flesta av Addedos konsulter har själva jobbat i linjen tidigare, eller i verksamheten. Dessutom har många erfarenhet som konsulter eller revisorer också i tidigare anställningar. Vi tror oss förstå de utmaningar ni står inför.

Vi är vana vid att snabbt sätta oss in i nya organisationer och dess förutsättningar och behov. Med marknadens djupaste kompetens inom koncernredovisning, finansiell och regulatorisk rapportering. Och mest månghövdade konsultorganisation inom Financial Control och koncernrapportering, kan vi erbjuda er det stöd som krävs. Addedo har kompetens på de mest relevanta programvarorna inom området och kan därmed erbjuda en viktig roll i gränslandet mellan teknik och verksamhet.

Vad som gör Addedo unikt är att vi erbjuder uppdaterad information och helhetslösningar för hela koncernekonomifunktionen. Därför kan du lita på att vi förser dig med lösningar anpassade för just dina utmaningar. Det vi erbjuder är:

  • Koncernredovisning
  • Integrerat och automatiserat kassaflöde
  • Likviditetsprognos
  • Avstämning av eget kapital och goodwill
  • IFRS16
  • Rapportering
  • Koncernrapportering
  • Koncernmässigt skatt
  • Finansiell och regulatorisk rapportering
  • Processutveckling och effektivare bokslut.