Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

Integritetspolicy

Financial Control | Integrerat och automatiserat kassaflöde | Finansiell och regulatorisk rapportering | Koncernredovisning - konsolidering‎ och finansiell rapportering. Treasury funktionen

DATASKYDDSBESKRIVNING

Registeransvarig

Addedo Aktiebolag
Org.nr: 556731-0395
Torsgatan 13, 111 23 Stockholm

Registrets namn

Deltagar- och kundregister för evenemang

Behandlare av personuppgifterna

Addedo Aktiebolag

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna

Personuppgifterna behandlas för verkställande av avtalet mellan den Registeransvarige och den registrerade samt i tillämpliga delar på basen av den registrerades samtycke i samband med och för att möjliggöra beställningar, anmälningar, kontakt, uträttande av ärenden, marknadsföring, rapportering och andra åtgärder som hör ihop med hanteringen av kundrelationen.

Uppgifter om köp och ärenden samt positionsuppgifter kan användas också för profilering och marknadsföringsåtgärder samt för anpassande av kundkommunikationen på ett för den registrerade intressant sätt. Personuppgifterna behandlas också i samband med sändandet av nyhetsbrev och deltagande i evenemang och andra marknadsföringsåtgärder.

Om den registrerade inte lämnar de begärda uppgifterna i den mån som uppgifterna hör ihop med anmälningen till evenemanget, kan den Registeransvarige inte ta emot den registrerades anmälning och inte heller förbinda sig till avtalet gällande deltagandet i evenemanget mellan den registeransvarige och den registrerade.

Personuppgifternas uppbevaringstid

Personuppgifterna bevaras så länge som det behövs för att möjliggöra den registrerades anmälning och det evenemang som anmälningen gäller. Uppgifterna tas bort när den ovan bestämda uppbevaringstiden löpt ut.

Registrets personkategorier samt datainnehåll och personuppgiftskategorier

Personkategorier vars uppgifter kan användas är deltagare i det evenemang som den Registeransvarige arrangerat eller personer som gett tillstånd till marknadsföring.

I registret kan behandlas bland annat för- och efternamnet på en deltagare som anmält sig till den registeransvariges evenemang samt eventuella kontaktuppgifter och för evenemanget nödvändiga uppgifter som deltagaren angivit. Anmälningsuppgifter till evenemanget som den registrerade själv angivit kan innehålla bl.a. följande uppgifter: e-post, telefonnummer, adress, position eller information om allergier.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter som deltagaren angivit, kunddatasystemets och faktureringens databas.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Registeruppgifter kan delas ut inom organisationen och bland evenemangets intressentgrupper. Dessutom överförs registeruppgifterna till den bestämda behandlaren av personuppgifterna. Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES

Principer för skyddet av registret

Uppgifterna bevaras under tekniskt beskydd. Fysiskt tillträde till uppgifterna har förhindrats genom passagekontroll samt med hjälp av andra säkerhetsåtgärder. Tillgång till uppgifterna kräver tillräckliga rättigheter och flerstegsidentifiering. Obehörig tillgång förhindras också med hjälp av bl.a. brandmurar och tekniskt skydd. Endast den registeransvarige och särskilt utnämnda tekniska personer har tillgång till registeruppgifterna. Endast utnämnda personer har rätt att behandla och upprätthålla uppgifterna i registret. Användarna har tystnadsplikt. Registeruppgifterna säkerhetskopieras på ett säkert sätt och de kan återlämnas vid behov. Nivån på dataskyddet kvalitetsrevideras med jämna mellanrum antingen med hjälp av utomstående eller intern kvalitetsrevision.

Den registrerades rättigheter

En person som finns i registret har rätt att bland annat
• av den Registeransvarige begära tillgång till personuppgifter som gäller honom eller henne själv samt rätt att be om korrigering eller radering eller begränsad hantering av uppgifterna i fråga eller motsätta sig behandlingen och rätten att överföra uppgifterna från ett system till ett annat;
• granska och vid behov låta korrigera vilka uppgifter som finns om honom eller henne i registret. Begäran ska framföras skriftligen till den som är ansvarig för registret. Personen i registret har rätt till ändringar i de uppgifter som registrerats felaktigt om honom eller henne i registret.
• i den mån som behandlingen av personuppgifterna grundar sig på den registrerades samtycke när som helst återkalla sitt samtycke utan att detta inverkar på lagenligheten i den behandling som utförts på basen av samtycket innan det återkallats
• anföra besvär gällande behandlingen av personuppgifterna hos tillsynsmyndigheten